top of page
Αναζήτηση

ΑΝΕΚ LINES: οι συνεχείς αυξήσεις του κόστους καυσίμων - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου


Αύξηση εσόδων για την ΑΝΕΚ το 2018 παρά την νέα αύξηση των καυσίμων και τον ανταγωνισμό – Προχωρά σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατα 20 εκατομ. ευρώ


Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018 ήταν το θέμα που κυριάρχησε στην τακτική γενική συνέλευση της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας Κρήτης η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί στο συνεδριακό κέντρο της ΑΝΕΚ στην Λεωφόρο Σούδας στα Χανιά.


Την ετήσια οικονομική έκθεση για το 2018 παρουσίασε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΕΚ κ. Γιώργος Κατσανεβάκης ο οποίος συνοπτικά ανέφερε πως ενώ το 2018 υπήρξε αύξηση των εσόδων (παρά την συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους καυσίμων και τον ανταγωνισμό) για πρώτη φορά μετά από τρία συνεχόμενα χρόνια κερδοφορίας, εμφανίστηκαν ζημιές μετά από φόρους.


Ειδικότερα , όπως επισημάνθηκε, «το κόστος των καυσίμων αποτελεί το βασικότερο λειτουργικό κόστος του Ομίλου με άμεση επίδραση στα αποτελέσματα κάθε περιόδου….Το κόστος καυσίμων και λιπαντικών του Ομίλου για το 2018 αποτέλεσε το 39% του συνολικού κόστους πωληθέντων έναντι 33% το 2017. Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου το 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 25% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση του 2017 όταν είχαν αυξηθεί κατά 30%. Το κόστος των καυσίμων αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο λειτουργικού κόστους του Ομίλου, επομένως η αύξηση της τιμής του πετρελαίου αποτελεί το σημαντικότερο κίνδυνο για τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Κατά συνέπεια, ενδεχόμενη αύξηση στο κόστος καυσίμων αναμένεται να επιφέρει ουσιωδώς δυσμενείς επιδράσεις στα λειτουργικά αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.»


Ξεκινώντας την παρουσίαση ο κ. Κατσανεβάκης ανέφερε – μεταξύ άλλων - πως «το 2018 αποτέλεσε μια χρονιά όπου συνεχίστηκαν οι ήπια θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης στη χώρα, ύστερα από μια μακροχρόνια περίοδο βαθιάς ύφεσης. Η ανάγκη τόνωσης της αναπτυξιακής προσπάθειας και η περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος και της οικονομικής δραστηριότητας συνδέεται με την αναγκαιότητα για επενδυτικές δαπάνες, διαρθρωτικές αλλαγές και, ταυτόχρονα, για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Ωστόσο, τα αποτυπώματα που άφησε η κρίση στο οικονομικό περιβάλλον είναι ακόμα εμφανή, ιδιαίτερα σε τομείς της οικονομίας υψηλών επενδύσεων με αντίστοιχο δανειακό κόστος. Έτσι, ενώ η οικονομική δραστηριότητα χρειάζεται ενίσχυση των επενδύσεων με στόχο την ώθηση του ΑΕΠ και της ρευστότητας, ταυτόχρονα χρειάζεται και στρατηγική απομόχλευσης με ανασταλτικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη.  


 Ο τομέας  του τουρισμού στην Ελλάδα το 2018 αναπτύχθηκε με πολύ υψηλότερο ρυθμό από το σύνολο της εθνικής οικονομίας και η συνεισφορά του στο ΑΕΠ της χώρας υπερέβη για πρώτη φορά το 20%. Ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας το 2018 χαρακτηρίσθηκε από την επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους λόγω αύξησης της μέσης τιμής των καυσίμων κατά 25% περίπου σε σχέση με το 2017. Σημειώνεται ότι και το 2017 οι τιμές των καυσίμων είχαν αυξηθεί κατά 30% περίπου σε σχέση με το 2016. Επιπροσθέτως, η ακτοπλοϊκή αγορά χαρακτηρίστηκε από την ένταση των συνθηκών ανταγωνισμού τόσο μεταξύ των εταιρειών του κλάδου, όσο και με τις αεροπορικές εταιρείες. 


 Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το 2018 κατάφερε να αυξήσει τα έσοδά του και να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του, αντισταθμίζοντας τις ζημιές από την άνοδο των τιμών των καυσίμων και την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού, αντίστοιχα. Παράλληλα, αναδεικνύοντας και διατηρώντας τις αξίες του, εξακολούθησε να εφαρμόζει υπεύθυνες κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές, να στηρίζει έμπρακτα την κοινωνία, τον πολιτισμό, την παιδεία και τον αθλητισμό. 

Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, το 2018 o Όμιλος της ΑΝΕΚ εμφάνισε αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και Μητρικής. Ωστόσο, μετά από τρία συνεχόμενα έτη κερδοφορίας, ο Όμιλος και η Μητρική εμφάνισαν ζημιές μετά από φόρους. Οι έκτακτες προβλέψεις, καθώς και τα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα λειτούργησαν δυσχερώς στα καθαρά αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια τα οποία κατέστησαν αρνητικά.  


Σε ότι αφορά στις προοπτικές του Ομίλου της ΑΝΕΚ για το 2019, ο κ.Κατσανεβάκης επεσήμανε πως «θα εξαρτηθούν από τη γενικότερη πορεία της οικονομίας και της ζήτησης ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, καθώς και από την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης, του μεταφορικού έργου στην Αδριατική, τις συνθήκες ανταγωνισμού στον κλάδο και των διεθνών τιμών πετρελαίου. Οι τιμές σημείωσαν σημαντική αύξηση το 2018 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση επηρεάζοντας ουσιαστικά τα αποτελέσματα, δεδομένου ότι το κόστος καυσίμων αποτελεί το βασικότερο στοιχείο λειτουργικού κόστους του Ομίλου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου είναι αστάθμητος παράγοντας, οποιαδήποτε περαιτέρω εκτίμηση για την επίπτωσή τους στα αποτελέσματα της χρήσης θα ήταν επισφαλής.    


Στρατηγικοί στόχοι της διοίκησης του Ομίλου για το 2019 είναι η επιστροφή στην κερδοφορία, η ενίσχυση της ρευστότητας, η βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, καθώς και η αντιστροφή των ιδίων κεφαλαίων σε θετικό πρόσημο.»


Επίσης αναφερόμενος στα σημαντικότερα γεγονότα της τελευταίας περιόδου ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΝΕΚ υπενθύμισε πως «στις 28 Μαρτίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε αρχικά να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ με όρους και προϋποθέσεις που θα αποφασιστούν σε μεταγενέστερο χρόνο».Ορισμένα οικονομικά στοιχεία από τα αποτελέσματα του 2018

Κύκλος εργασιών 

Αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2018 ο οποίος ανήλθε σε € 168,2 εκατ. έναντι € 164,7 εκατ. τη χρήση 2017. Τα έσοδα από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εσωτερικού διαμορφώθηκαν σε € 48,6 εκατ. έναντι € 53,4 εκατ. την προηγούμενη χρήση και από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εξωτερικού ανήλθαν σε € 109,0 εκατ. έναντι € 101,7 εκατ., ενώ τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες ανήλθαν σε € 10,6 εκατ. το 2018 έναντι € 9,6 εκατ. το 2017


Μικτά κέρδη 

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για τη χρήση 2018 ανήλθαν σε € 31,6 εκατ. έναντι € 31,4 εκατ. το 2017. Η αύξηση του κύκλου εργασιών αντισταθμίστηκε από την αύξηση του κόστους πωληθέντων το οποίο διαμορφώθηκε σε € 136,7 εκατ. έναντι € 133,3 εκατ. την προηγούμενη χρήση, ως συνέπεια του αυξημένου κόστους καυσίμων. 

 

EBITDA  

Ο Όμιλος το 2018 παρουσίασε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ποσού € 14,6 εκατ. έναντι € 12,8 εκατ. το 2017. Η αύξηση του EBITDA το 2018 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση οφείλεται στην αύξηση των μικτών κερδών προ αποσβέσεων κατά € 0,7 εκατ. και των λοιπών λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά € 1,1 εκατ.     
Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα και άλλες προβλέψεις  

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου για το 2018 ανήλθε σε € 9,5 εκατ. έναντι € 9,1 εκατ. το 2017. Σημειώνεται ότι κατά την προηγούμενη χρήση η Μητρική είχε έσοδο από διαγραφή κεφαλαιοποιημένων τόκων ποσού € 15,5 εκατ. Τα αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 0,1 εκατ. έναντι ζημιών € 0,2 εκατ. το 2017, ενώ τη χρήση 2018 προέκυψαν έκτακτες ζημιές € 6,8  εκατ. από μη λειτουργικές προβλέψεις.

  

Καθαρά αποτελέσματα - Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το 2018 ανήλθαν σε ζημιές € 13,8 εκατ. έναντι κερδών € 9,8 εκατ. την χρήση 2017. Αντίστοιχα, τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές € 13,8 εκατ. έναντι κερδών € 9,8 εκατ. την προηγούμενη χρήση. 

Δείτε την πλήρη έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2018


flashnews.gr

0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page